Обява на фирма "Форест Консулт и Ко" ООД

Обява Форест Консулт и ко ООД

Обява

до заинтересованите лица и общественост
На основание чл.4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

„ФОРЕСТ КОНСУЛТ И КО“ ООД

Община Костинброд, с. Петърч, ул. „Опицветски път“ №1

/наименование на физическото или юридическото лице, адрес/

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за:

„Рециклиране на дървен опаковъчен материал (ДОМ) в съществуваща производствена база за ДОМ, находяща се в Община Костинброд, с. Петърч, ул. „Опицветски път“ № 1, ПИ № 56215.68.32“

„Форест Консулт и Ко” ООД е създадена през 2005г с основна дейност производство, ремонт и доставка на дървен опаковъчен материал (ДОМ). Фирмата предлага пълна гама палети, европалети, бокс палети, дървени каси и индустриални скари, както и нестандартни дървени опаковки.

С настоящото инвестиционно предложение дружеството възнамерява на включи в производствения процес дървен опаковъчен материал, класифициран като отпадък с код 15 01 03 (опаковки от дървесни материали), съгласно Наредба № 2 за класификация на отпадъците. Като цяло, това представляват повредени дървени палети, подлежащи на ремонт или разглобяванеза части, чиито притежатели са ги бракували и класифицирали като отпадък. Дейностите, които дружеството възнамерява да извършва с този отпадък по нищо не се различават от обичайната ремонтна дейност, която се извършва по занятие с оборотните палети на клиентите.

/наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта/

За контакти: Добромир Иванов, Община Костинброд, ПК 2234, с. Петърч, ул. „Опицветски път“ №1, тел. (+359) 899104114

/лице, адрес, телефон/

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 10, email: riew-sofia@riew-sofia.government.bg